Smoothies

Smoothies

Strawberry

16oz $4.99

Strawberry Banana

16oz $4.99

Strawberry Banana Pineapple

16oz $4.99

Wild Berry

16oz $4.99

Mango Mania

16oz $4.99

Delite’s Special Mango Lassi

16oz $5.99

Delite’s fruit Mix Special

16oz $5.99